Dariusz Ciszewski
W latach 1999-2002, Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Rozwój regionalny - Strategia Województwa, Program Wojewódzki, Kontrakt

powrót

 1. "Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010"

  "Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2010" została uchwalona przez Sejmik Województwa Podlaskiego w sierpnia 2000r. Bezpośrednio nadzorowałem i koordynowałem prace nad tym dokumentem. Zorganizowałem szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których uczestniczyło ponad 1500 osób z różnych środowisk województwa. Strategia w obecnym kształcie jest dokumentem programowym określającym zasady i kierunki długofalowej koncepcji rozwoju regionu. Strategia określa misję rozwoju województwa, wytycza cele strategiczne i priorytety, którym przyporządkowane są określone kierunki działań. Strategia nie zawiera szczegółowych rozstrzygnięć, co do konkretnych projektów w określonym czasie i miejscu. Rozstrzygnięcia te znalazły się w Programie Wojewódzkim na lata 2001-2002 (uchwalonym przez Sejmik w stycznia 2001r.), który posłużył Zarządowi Województwa do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa o zawarcie kontraktu między rządem a samorządem województwa.

 2. Program Wojewódzki.

  Po uchwaleniu SRWP przystąpiłem do organizacji pracy nad Programem Wojewódzkim. W sierpnia 2000r. przedstawiłem Zarządowi Województwa Podlaskiego zasady i tryb powołania Komitetu Sterującego oraz składu osobowego będącego organem konsultacyjno - doradczym do Programu Wojewódzkiego. Odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Sterującego. Wstępne założenia do Programu Wojewódzkiego po zaopiniowaniu przez Zarząd zostały przedstawione na posiedzeniu Komitetu Sterującego. Wszelkie uwagi zostały wnikliwie przeanalizowane i uwzględnione w Programie Wojewódzkim. Zasady sporządzania, tryb zgłaszania oraz kryteria wyboru zadań do Programu Wojewódzkiego zostały przyjęte przez Zarząd w październiku 2000r. Następnie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zostały poinformowane o trybie zgłaszania zadań/projektów do Programu Wojewódzkiego. W projekcie Programu Wojewódzkiego znalazły się zadania mające wpływ na rozwój regionalny całego województwa, zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz priorytetami Programu Wojewódzkiego. Na mój wniosek, Zarząd Województwa Podlaskiego w grudniu 2000r,. przyjął Program Wojewódzki, jednakże bez listy zadań, która pozostawała otwarta. Nadal spływały wnioski o uwzględnienie danych projektów w Programie Wojewódzkim. Zarejestrowano 592 zadania. Wszystkie były wnikliwie analizowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego, 85 z nich zostało zakwalifikowanych do Programu Wojewódzkiego. Dnia 28 grudnia 2000r. przyjęty przez Zarząd projekt Programu Wojewódzkiego został zaprezentowany na posiedzeniu Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego.

 3. Kontrakt z Rządem.

  Od dnia 1 marca 2001r. rozpocząłem z upoważnienia Marszałka, proces negocjacji z Ministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w celu zawarcia kontraktu. Podczas negocjacji ustaliliśmy wzajemne zobowiązania przy wykonywaniu Kontraktu Wojewódzkiego. Dokument ten określił zakres, tryb i warunki realizacji zadań wynikających z Programów Wojewódzkich, które uzyskały wsparcie Rady Ministrów oraz zadań należących do spraw nadzorowanych przez ministrów właściwych. Rokowania zakończyły się 19 czerwca 2001r. zawarciem Kontraktu Wojewódzkiego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podlaskiego. 25 czerwca 2001r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Kontrakt Wojewódzki na lata 2001 -2002. W imieniu Zarządu Województwa sprawowałem kontrolę merytoryczną wykonywanych zadań w kontekście ich zgodności z kontraktem i zapisami wniosku o realizację zadania przyjętego do realizacji po podpisaniu kontraktu. Zostałem zobowiązany do sporządzania informacji kwartalnych, rocznych i zbiorczych o stanie realizacji zadań objętych kontraktem oraz do przedkładania ich Wojewodzie. Rok 2002 przyniósł zmiany w Programie Wsparcia. Środki z budżetu państwa, które Województwo Podlaskie miało otrzymać w ramach kontraktu 2002r. zostały podzielone i połowę z nich przesunięto na rok 2003. Spowodowało to konieczność wprowadzenie zmian do "Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002" i "Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2002". W związku z powyższym w kwietniu 2002r. Sejmik Województwa Podlaskiego znowelizował uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Wojewódzkiego na lata 2001-2002. Zgodnie z procedurą tworzenia programów wojewódzkich, informacja o możliwości składania wniosków do powyższego dokumentu ukazała się w lokalnej prasie oraz została przesłana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa. Do programu wojewódzkiego zostały zgłoszone zadania, z czego 32 znalazły się w uchwalonym dokumencie. W styczniu 2002r. rozpoczęły się w Warszawie renegocjacje kontraktu wojewódzkiego. Stanąłem przed trudnym zadaniem podzielenia zmniejszonej dotacji z budżetu państwa. W tym celu przeprowadziłem konsultacje społeczne. Na posiedzeniach Komitetu Sterującego w dniach 20 marca i 9 kwietnia 2002r. została pozytywnie zaopiniowana moja propozycja zatwierdzona przez Zarząd o wykluczeniu inwestycji wieloletniej (Szpital Ginekologiczno-Położniczy) z kontraktu. Zadanie to będzie sfinansowane z zaciągniętego przez Zarząd kredytu w postaci obligacji (taką propozycje zgłosiłem na Zarząd Województwa, która jednomyślnie została przyjęta). Wygenerowane w ten sposób środki finansowe zostały przesunięte na realizację zapisanych w 2002r. projektów. Rozwiązanie to zapobiegło licznym problemom samorządów, jakie pojawiłyby się w przypadku obniżenia dotacji z budżetu państwa lub przesunięcia jej na 2003r. np. brak efektów ekologicznych inwestycji pociąga za sobą przekształcenie dofinansowania z NFOŚ i GW w kredyt komercyjny. W ramach renegocjacji Kontraktu wpisano dwa nowe zadania: "Program Inwestycyjny Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Białystok", który składa się z czterech komponentów: a) opracowanie studialne i analizy do zadania Lotnisko Regionalne zlokalizowane w rejonie wsi Topolany i Potoka w gminie Michałowi, b) przygotowanie ofert inwestycyjnych terenów Aglomeracji Białostockiej, c) Podlaskie Centrum Promocji, d) zagospodarowanie terenów w rejonie dworca PKP w Białymstoku oraz: "System mikropożyczek dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw".

  Strategia Rozwoju Województwa jak i Program Wojewódzki bezpośrednio nie wpływa na pozyskiwanie środków inwestycyjnych dla województwa. Ostatecznym dokumentem, który programuje fundusze jest Kontrakt z Rządem. W ramach kontraktu z Rządem w latach 2001-2003, pozyskaliśmy ogólną kwotę prawie 485 mln zł. Z Budżetu Państwa otrzymaliśmy kwotę w wysokości - 128 mln zł, a z Unii Europejskiej - 155 mln zł. Wkład własny naszych samorządów wynosi około 202 mln zł. W tej kwocie nie są ujęte środki Phare z roku 2000 w wysokości 170 milionów.

powrót
Ostatnie zmiany 02-10-04