Dariusz Ciszewski
W latach 1999-2002, Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Podsumowanie

powrót

Za swój największy sukces w okresie minionej kadencji uważam wprowadzenie województwa podlaskiego w skład pierwszych pięciu województw do Programu PHARE. Efektem końcowym uczestnictwa w tym Programie jest to, że na inwestycje w województwie trafi ponad 340 mln zł. Są to środki zaprogramowane nie na "konsumpcję", lecz na inwestycje, co bezpośrednio wpływa na wzrost PKB w województwie i na tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki uczestnictwie w tym Programie mamy profesjonalnie przygotowaną kadrę urzędników do pracy nad pozyskiwaniem środków strukturalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Moja praca na rzecz programowania i realizacji projektów w ramach Programu PHARE została oceniona bardzo wysoko przez Komisję Europejską stosownym listem gratulacyjnym przesłanym na ręce Marszałka Województwa.

Moją inicjatywą było opracowanie i rozpoczęcie wdrożenia Programu "Społeczeństwo Informacyjne". Pracę nad tym przedsięwzięciem rozpocząłem w roku 1999. Tak długo to trwało, gdyż zagadnienie jest nowatorskie i nie miałem żadnych wzorców. Bardzo wysoko ocenił ten Program Pan prof. Michał Kleiberg - Minister Nauki i Informatyzacji. Stwierdził, że województwo podlaskie jest pierwszym województwem w Polsce posiadającym tak zaawansowany Program Informatyczny i podjął decyzje o tym, że Program podlaski jest programem pilotażowym w Polsce. Doświadczenia naszego województwa będą przenoszone na inne województwa w Polsce. Po zakończeniu realizacji tego Projektu w roku 2006, mam nadzieję, że województwo podlaskie będzie w pełni przygotowane do korzystania z nowych technik informatycznych.

Trzecim efektem mojej pracy jest przygotowanie koncepcji Centrum Nowych Technologii i opracowanie kompleksowego "Programu Inwestycji Gospodarczych Aglomeracji Białystok". Realizacja tego Programu umożliwi dalszy rozwój Białegostoku i pozwoli na utworzenie około 3 tys. miejsc pracy.

Cenię sobie bardzo wysoko pracę nad polityką regionalną województwa. Pod moim kierunkiem została opracowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, Program Wojewódzki oraz wynegocjowany Kontrakt z Rządem. Rządowa ocena wykonania Kontraktu przez Zarząd Województwa za rok 2001, stawia województwo podlaskie na drugim miejscu w Polsce pod względem efektywności realizacji Kontraktu. Jest to ocena bardzo wysoka, mając w pamięci ówczesne relacje pomiędzy administracją samorządową a rządową w województwie. Owocem czteroletniej pracy i nadzoru nad polityką regionalną jest opracowanie projektu Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2004-2006 co w pełni przygotowuje województwo podlaskie do absorpcji środków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Piątym rezultatem mojej pracy jest wyemitowanie obligacji komunalnych przez województwo podlaskie. Umożliwiło to dokonanie niezbędnych inwestycji na rzecz służby zdrowia, między innymi na współfinansowanie z Ministrem Zdrowia linii terapeutycznej w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku. W ocenie zewnętrznej naszego województwa posiadamy zdolność do szukania różnych źródeł (w tym nowoczesnych) finansowania inwestycji. Województwo Podlaskie jest trzecim województwem w Polsce i pierwszym samorządem w województwie, który wyemitował obligacje.

Na miejscu szóstym w mojej ocenie, stawiam współpracę z Regionem Lombardii, jednym z najbogatszych regionów w Unii Europejskiej. Owocem trzech lat ścisłej współpracy były wspólnie organizowane konferencje, targi i seminaria, gdzie nasi przedsiębiorcy gościli w Mediolanie a włoscy w Białymstoku. Złożyliśmy z Regionem Lombardia dwa projekty do Komisji Europejskiej w ramach Programu "INTERREG III B ACESSE" na ogólną kwotę 7 mln Euro. To, że Lombardia "zaryzykowała" wspólne projekty z naszym województwem świadczy, że zdobyliśmy u nich zaufanie do wspólnej pracy. Zaznaczę, że nieudolne zarządzanie programami pomocowymi skutkuje zwrotem całości kwoty do Komisji Europejskiej łącznie z karnymi odsetkami. Realizacja tych programów rozpoczyna się 1 stycznia 2003 r.

Chciałbym na zakończenie, bardzo podziękować pracownikom mojego Departamentu Polityki Regionalnej a w szczególny sposób Panu dyrektorowi dr Tadeuszowi Truskolaskiemu, gdyż bez ich oddanej, profesjonalnej i zaangażowanej pracy w żadnym wypadku nie udałoby się wykonać wyżej wymienionych zadań. Bardzo wysoko cenię również współpracę z Marszałkiem Województwa i członkami Zarządu Województwa. Bez akceptacji Zarządu Województwa wyżej wymienionych przedsięwzięć, oczywiście by się nie dało zrealizować.

Moim następcom pozostawiam wypełnione biurko przygotowanych dokumentacji dotyczących rozwoju gospodarczego województwa. Są przygotowane i zaprogramowane finansowo inwestycje do realizacji z różnych dziedzin życia gospodarczego. Również pozostawiam wyspecjalizowaną kadrę pracowników z dziedziny polityki regionalnej.

Mam nadzieje, że nie zostanie to zmarnotrawione a wykwalifikowani urzędnicy - zwolnieni.

powrót
Ostatnie zmiany 02-10-04