Dariusz Ciszewski
W latach 1999-2002, Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego

Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

powrót

  1. Podlaskie Forum Współpracy i Dialogu.

    Z mojej inicjatywy powstało Podlaskie Forum Współpracy i Dialogu (PFWiD), które jest ciałem opiniodawczym złożonym z przedstawicieli szkół wyższych, fundacji, agencji rozwoju regionalnego, instytucji szkoleniowo-doradczych, kół biznesowych i innych organizacji o znaczeniu regionalnym. Członkowie Forum wyrazili wolę współpracy przy rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych województwa podlaskiego, pracy na rzecz rozwoju gospodarki, szkolnictwa, w tym szczególnie wyższego, udostępniania wiedzy i rozwiązań technologicznych w celu stałego podnoszenia standardów cywilizacyjnych w województwie, a przez to przyczynienia się do stworzenia warunków konkurencyjności w stosunku do innych regionów w Polsce i za granicą. Realizacji powyższych przedsięwzięć i projektów towarzyszy integracja środowisk naukowych, biznesowych i organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi województwa podlaskiego. Podlaskie Forum Współpracy i Dialogu jest płaszczyzną wymiany poglądów na temat wszelkich ważkich spraw dotyczących obecnego, jak i przyszłego stanu społeczno-ekonomicznego regionu, a także wypracowywania metod rozwiązywania tychże problemów, z uwzględnieniem regulacji prawnych, a także możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inicjatyw, wypracowanych przez grono ekspertów wchodzących w skład PFWiD. Forum analizuje i wydaje opinie. Przedkłada rekomendacje Zarządowi Województwa Podlaskiego w kwestiach ważnych dla rozwoju regionu. Podejmuje własne inicjatywy zmierzające do urzeczywistnienia zasady partnerstwa społecznego we współdecydowaniu o kierunkach działań w ramach polityki rozwoju regionalnego. W tym celu do pracy w PFWiD mogą być zapraszani eksperci zewnętrzni lub powoływane, w razie potrzeby, komisje problemowe zajmujące się na bieżąco określonymi grupami spraw, przedkładając wyniki swoich prac podczas posiedzeń plenarnych.

  2. Inicjatywy gospodarcze.

    Doprowadziłem do podpisania umowy z dnia 9 listopada 2001 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zadania "Centrum Innowacji i Transferu Nowoczesnych Technologii" przy Politechnice Białostockiej, realizowanego w ramach działania Rozwój Technologii Informatycznych, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim. Udzieliłem szeroko zakrojonej pomocy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w współtworzeniu projektu "MIKRO-START - fundusz pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w województwie podlaskim", który został uruchomiony w czerwcu 2002 r. Współorganizowałem, w imieniu Zarządu Województwa na przestrzeni lat 1999-2002, wiele konferencji i seminariów ekonomiczno-gospodarczych skierowanych do przedsiębiorców województwa podlaskiego. Zainicjowałem wiele wspólnych działań z sąsiednimi województwami na rzecz wsparcia rozwoju gospodarczego, między innymi: Zjazdy Pracodawców i Przedsiębiorców Regionów Sąsiedzkich Polska - Wschód,

  3. Spotkania i projekty wspólne z partnerami zagranicznymi.

    Z mojej inicjatywy odbyło się osiem spotkań na terenie Białegostoku z inwestorami zagranicznymi, m.in. gościliśmy prezesów bardzo poważnych korporacji międzynarodowych i krajowych przedstawicieli firm inwestycyjnych. Zarząd Województwa na mój wniosek złożył dwa duże projekty wspierające działalność MŚP wraz z Zarządem Regionu Lombardii i innymi regionami z krajów Europy na kwotę około 7 mln Euro. Pierwszy projekt dotyczy stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci poręczeń i gwarancji kredytowej dla MŚP. Drugi ma na celu powołanie regionalnej instytucji dla MŚP i opracowanie strategii na wdrażanie tzw. "klastrów przemysłowych" na terenie województwa podlaskiego w oparciu o doświadczenia Regionu Lombardii. W wyniku współpracy z Mediolanem opracowaliśmy dwa projekty dotyczące turystyki i wsparcia przedsiębiorców poprzez gwarancje kredytowe i złożyliśmy do Rządu Włoskiego wniosek o dofinansowanie tych projektów na ogólną kwotę w wysokości 1,6 mln Euro. Wymienione projekty powinny być uruchomione 1 stycznia 2003 r. Składanie wspólnych projektów z bogatymi i doświadczonymi regionami Unii Europejskiej daje nam możliwość nawiązania elitarnych kontaktów w strukturach Komisji Europejskiej i pozyskania umiejętności korzystania z różnych źródeł pomocowych Unii, co może skutkować szybszym wzrostem gospodarczym województwa.

powrót
Ostatnie zmiany 02-10-04