Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok (2001 r.)Podlaskie Centrum Promocji
Cel zadania:
stworzenie możliwości rozwoju transferu nauki i technologii poprzez organizację targów, stałych wystaw, konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, spotkań o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym, udział w programach międzynarodowych, wymianie informacji, pośrednictwie, wydawaniu biuletynów, akcji promocyjnych.

Zakres zadania obejmuje:
 • opracowanie "Biznes planu" Podlaskiego Centrum Promocji
 • opracowanie założeń techniczno - ekonomicznych
   Centrum Usługowo-Handlowe przy dworcu PKP
Głównym celem powyższego zadania jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji analityczno-studialnej wraz z koncepcją zagospodarowania terenu dotyczącej rozwoju węzła komunikacji kolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obszarze dworca kolejowego PKP ukierunkowanej na:
 • zakończenie remontu budynku dworca kolejowego PKP w Białymstoku,
 • zagospodarowanie terenu dworca PKP oraz terenów przyległych wraz z włączeniem dworca PKS w nowoczesny kompleks handlowo-usługowy z obiektami gastronomii, hotelarstwa, administracji i rozrywki połączonych funkcjonalnie z obsługą pasażerów komunikacji kolejowej i autobusowej,
 • zagospodarowanie terenu w obrębie ulic: Kolejowej, Bohaterów Monte Cassino i św. Rocha obejmującej budowę parkingów, przejść podziemnych i przebudowę peronów.
   
 


Lotnisko Regionalne w Topolanach
Cele:
 • podniesienia atrakcyjności lokalizacyjnej województwa podlaskiego dla inwestycji krajowych i zagranicznych
 • osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej regionu

Projektowane lotnisko miałoby charakter wielofunkcyjny tzn. służyłoby następującym celom:
 • komunikacyjnym,
 • sanitarnym,
 • sportowym,
 • straży granicznej - szczególnie istotnym w momencie gdy wschodnia granica Polski stanie się wschodnią granicą Unii Europejskiej.
   Centrum Nowych Technologii
Lokalizacja:
teren lotniska Krywlany (ewentualnie inna lokalizacja w zależności od przeprowadzonych badań i analiz)

Powierzchnia początkowa: około 50 ha

Wymagana do opracowania dokumentacja:
 • przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
 • przygotowanie studium wykonalnosci z analizą marketingowo - rynkową,
 • przygotowanie oceny oddziaływania na stan środowiska naturalnego,
 • określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia