Program inwestycji gospodarczych aglomeracji Białystok


Centrum Nowych Technologii

  powrót   

Centrum Nowych Technologii będzie usytuowane na terenach "Krywlan". W pierwszym etapie prac nad CNT wystarczającym obszarem byłby grunt o powierzchni około 50 ha. Należy opracować pełną dokumentację w następującym zakresie:

  • przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu,
  • przygotowanie studium wykonalności z analizą marketingowo - rynkową,
  • przygotowanie oceny oddziaływania na stan środowiska naturalnego,
  • znalezienie źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Następnie należałoby przystąpić do wykonania następujących prac: drogi, chodniki, parkingi, system wodno-kanalizacyjny, sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa (środki są zabezpieczone w Programie Operacyjnym RRWP - środki strukturalne, ze źródeł Unii Europejskiej).

Zarząd Miasta Białegostoku wraz z Zarządem Województwa winien powołać spółkę prawa handlowego (komunalną) z kapitałem zakładowym na bazie wartości gruntu oraz wybudowanej infrastruktury technicznej. Spółkę należałoby dokapitalizować w wysokości około 5 mln zł, aby można było wybudować podstawową strukturę hal produkcyjnych (powierzchnia od 5 000 - 12 000 tys m2) z pełnym wyposażeniem mediów oraz z możliwością przedzielenia hal na mniejsze segmenty.

Oba Zarządy JST powinny opracować i zatwierdzić kryteria i zasady dzierżawienia - przez producentów produkujących w nowych technologiach - przygotowanych hal produkcyjnych. Należałoby szczegółowo opisać definicję "produkcji wykorzystującej nowe technologie".

Niezbędne jest utworzenie Centrum Logistycznego na obszarze CNT. Centrum Logistyczne powinno świadczyć dla przedsiębiorców między innymi następujące usługi: pomoc finansowo-prawną, możliwość udzielania kredytów, poręczeń kredytowych czy też pożyczek i dotacji (olbrzymi wachlarz tych usług funkcjonuje w rozproszeniu na rynku regionalnym i krajowym). Na bazie podpisanych porozumień i złożonych wspólnych wniosków do Komisji Europejskiej z Regionem Lombardii otwierają się również możliwości międzynarodowego uczestnictwa w sieciach poręczeń czy gwarancji kredytowych dla MŚP.

Przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych, konieczne jest przeprowadzenie badań rynkowych na obszarze Polski i sąsiednich krajów, ukierunkowanych na producentów wykorzystujących zasady innowacyjności w produkcji, aby posiąść informacje o zapotrzebowaniu na rynku producentów wyżej wymienionej oferty inwestycyjnej o ukierunkowanym profilu.

Na bazie doświadczeń i dokumentacji utworzenia CNT w Białegostoku, takie same Centra Nowych Technologii powinny powstać w Suwałkach i Łomży.

powrót