SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Budowa informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem
przez administrację samorządową

Wstęp

Styl życia i pracy radykalnie się zmieniają. Coraz silniejsza jest potrzeba współdzielenia informacji oraz uzyskania dostępu do sieci o dowolnej porze i w dowolnym miejscu. Tempo zmian jest coraz szybsze, a styl życia ulega przemianom.

Jesteśmy świadkami historycznego procesu integracji Polski z Unią Europejską, który stwarza naszemu krajowi możliwość szybkiej likwidacji opóźnień cywilizacyjnych. Istotną rolę w tym procesie zajmują także małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające prawie 63% wszystkich pracowników sektora rynkowego w Polsce.

Jedną z głównych barier rozwoju firm, zdaniem przedsiębiorców, jest brak kapitału. Jednocześnie w mediach wymieniane są coraz wyższe sumy, jakie Polska otrzymuje w ramach pomocy zagranicznej. W powszechnej świadomości rodzi się przekonanie, że pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw polega na dystrybucji środków finansowych do wszystkich, którzy zwracają się o udzielenie takiej pomocy.

Tymczasem, jak pokazują badania, w co najmniej równym stopniu rozwój sektora MSP (w tym możliwość generowania i akumulacji kapitału) zależy od otoczenia prawno-administracyjnego i finansowo podatkowego, dostępu do informacji i technologii.

Korzyści dla społeczności lokalnej z wdrożenia Programu

Można wyszczególnić wiele korzyści. Najważniejsze - cztery z nich to:

1. Elektroniczny obieg dokumentów w urzędach administracji publicznej. Każdy obywatel lub podmiot prawny będzie mógł:

· załatwić sprawę w urzędzie nawet po godzinach pracy
· przyspieszyć bieg sprawy przez prawidłowe wypełnienie wniosków i podań
· uzyskać pomoc w załatwianiu spraw w urzędach poprzez system elektronicznych „doradców”
· mieć dostęp do informacji o tym gdzie i co można załatwić w urzędzie
· dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach w mieście, okolicy czy województwie
· uzyskać dostęp do informacji i usług poprzez jedną stronę WWW
· wykorzystać Internet lub umieszczone w urzędach „urzędomaty” (w zapomnienie pójdą kolejki, czy też niemiły urzędnik za okienkiem).

Docelowo rozwiązania tworzone w ramach „Społeczeństwa Informacyjnego” mają umożliwić wszystkim mieszkańcom Podlasia i firmom tu się znajdującym na dostęp do urzędów niezależnie od miejsca. Projekt uwzględnia też sytuację przejściową, w której większość mieszkańców na terenach wiejskich nie ma dostępu do Internetu czy komputera. Wykorzystanie „urzędomatów” w powiatach i gminach przybliży urząd do obywatela. Wiele spraw będzie można przekazać z urzędu gminy, bez konieczności jeżdżenia do Białegostoku czy najbliższego powiatu.

2. Portal Regionalny Województwa. Z każdego zakątka świata będzie dostępna szczegółowa informacja inwestycyjna każdego miejsca w województwie podlaskim. Załóżmy, że ktoś z Kanady jest zainteresowany inwestycjami w Suwałkach. Poprzez Portal Regionu Podlasie ma dostęp do mapy topograficznej w skali 1:5000 i podawane przez system (według zainteresowania) takie informacje jak: własność gruntu i jego cena (komunalny, prywatny, agencji, lasów państwowych itp.), dostęp do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do jakich działań inwestycyjnych przewidziany jest dany grunt, jakie występują zagrożenia (epidemiologiczne, pożarowe, powodziowe itp.), jakie jest sąsiedztwo danego terenu (czy są jeziora i o jakiej czystości wód, czy są lasy i jakiego rodzaju itp.), pełna baza danych o producentach, handlowcach, kupcach z danego terenu i o rynkach zbytu. Następnie na innej warstwie systemu osoba zainteresowana może wejść w system elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu Miejskiego. Poprzez to ma dostęp do wszystkich materiałów z obrad Zarządu, Rady Miasta jak i funkcji wszystkich jednostek administracji publicznej w mieście i powiecie suwalskim. Według określonych standardów (najprawdopodobniej XML) może dokonać na formularzu zgłoszenia chęci zakupu danej nieruchomości, zgłosić działalność gospodarczą, rozliczyć podatek, ZUS itp.

3. Zakres użytkowania komercyjnego. W naszym portalu będzie możliwość przesyłania olbrzymich plików graficznych czy też dokonywać w bardzo dobrej jakości przekazu audio-wizualnego. Przedsiębiorcy będą mogli w ramach systemu dokonywać konferencji, rozmów handlowych a nawet dokonywać transakcji (już obowiązuje w Polsce podpis elektroniczny). Wszystkie urzędy administracji publicznej w tym specjalnej, szkoły, szpitale, instytucje pozarządowe, przedsiębiorstwa itp., będą miały możliwość bycia podłączonymi do Portalu (korzystać z szerokopasmowej infrastruktury informatycznej) i uczestniczyć we wszystkich możliwościach systemu.

4. Zostanie stworzona poprzez permanentne powiększanie baz danych w czasie funkcjonowania systemu – potężna, praktycznie niezniszczalna, łatwa w dostępie „Pamięć Województwa”. Bez większych problemów będzie można uzyskać informacje o każdej, nawet najdrobniejszej inwestycji, która miała miejsce na danej ulicy w określonej gminie, czy też wgląd w udostępnione przez redakcje prasowe, treści artykułów publikowanych w ich dziennikach. Cokolwiek znajdzie się w bazie danych w systemie, będzie katalogowane i archiwizowane.

Stan aktualny

W dniu dzisiejszym każdy ośrodek powiatowy jest wyposażony w autonomiczny system informatyczny. W każdym z ośrodków system oparty jest na odpowiedniej ilości sprzętu komputerowego oraz oprogramowaniu funkcjonalnym. W uproszczeniu możemy przyjąć, że każdy powiat dysponuje małym centrum obliczeniowym. Każde centrum używa dokumentów, danych i procedur, które w bardzo małym stopniu mogą być udostępniane i przetwarzane przez inne centra w województwie.

Stosując większe „powiększenie” dostrzegamy, że każdy wydział ośrodka powiatowego dysponuje rozwiązaniami IT charakterystycznymi dla swojej działalności. Na tym podstawowym poziomie widzimy, że dokumenty elektroniczne, które są wynikiem przetwarzania informacji nie mogą być w łatwy i bezpieczny sposób udostępnione zainteresowanym wydziałom i osobom.

Wymienione problemy w oczywisty sposób przekładają się na sytuację w całym województwie – brak możliwości korzystania z zasobów, dokumentów i usług lokalnych ośrodków informatycznych.

Wymieńmy słabe punkty istniejącego systemu informatycznego:

1. brak systemu gromadzącego, katalogującego i udostępniającego w bezpieczny sposób dokumenty w obrębie ośrodka administracji publicznej – obieg dokumentów,
2. brak systemu udostępniania informacji przez ośrodki administracji publicznej na zewnątrz – inne ośrodki, Internet, praca zdalna,
3. brak jednolitego systemu poczty elektronicznej,
4. mała „widoczność” samorządów w Internecie,
5. mała wiedza podstawowej kadry na temat siły drzemiącej w informatyzacji,
6. brak „stałej pamięci o wiedzy” tworzonych zasobów elektronicznych.

Cele projektu - zarys ogólny

Nowy System Informatyczny (NSI) dla Województwa Podlaskiego ma udostępniać zasoby podsystemów administracji publicznej:

· dokumenty,
· informacje,
· usługi,
· aplikacje.

Dostęp do wymienionych zasobów powinien charakteryzować się wielopoziomowym bezpieczeństwem autoryzującym tylko uprawnionych użytkowników, oraz wydajnością w małym stopniu zależną od metody dostępu (modem, Internet, Intranet).

Nowy System Informatyczny wywodzi się z pewnej idei. Idea biura bez papierów jest prawie tak stara jak komputery. Wraz z pojawieniem się dokumentów w postaci elektronicznej wydawało się, że papier odejdzie do lamusa. To, że się tak nie stało zawdzięczamy kilku czynnikom.

Po pierwsze, dokumenty tworzone wewnątrz organizacji często znajdują się na dyskach lokalnych komputerów, a nie w jednym ogólnie dostępnym miejscu. Tworzy się w ten sposób niezliczona ilość miejsc w których poszukiwany przez nas dokument może się znajdować. Dlatego większość pracowników firm ma tendencje do kopiowania i przechowywania dokumentów w postaci papierowej, po to żeby zawsze były pod ręką.

Kolejnym czynnikiem ograniczającym zastosowanie dokumentów w postaci elektronicznej jest trudność wyszukiwania. Nawet, jeżeli założymy, iż uda się zmusić użytkowników do przechowywania wszystkich tworzonych przez nich dokumentów w postaci elektronicznej na wspólnym serwerze plików, to ilość informacji, jaką niesie ze sobą postrzegany w taki sposób dokument jest niewielka, cóż bowiem można wydedukować z nazwy pliku? Próby wyszukiwania pliku można w tym wypadku ograniczyć do wyszukiwania po nazwie lub rozszerzeniu. Próba wyszukania dokumentu, używając jako kryterium zapytania jego treści jest w zasadzie z góry skazana na niepowodzenie ze względu na jej czasochłonność.

Wraz z rewolucją technologiczną, jakiej jesteśmy świadkami zostały stworzone narzędzia i mechanizmy zmieniające ideę biura bez papieru w nieunikniony fakt. Rzeczywistość informatyczno-informacyjna bombarduje nas ze wszystkich stron informacjami, danymi, dokumentami. Bez odpowiedniego systemu zarządzania dokumentami jest to tylko szum informacyjny.

System łączności elektronicznej

Koncepcja budowy sieci WAN dla urzędów administracji samorządowej w Województwie Podlaskim.

Założenia do koncepcji projektu sieci WAN dla urzędów administracji samorządowych w Województwie Podlaskim:

· połączenie 30 lokalizacji sieci lokalnych (powiaty i miasta w siedzibach powiatów + 3 miasta Grodzkie):

- Augustów (2)
- Białystok (4)
- Bielski Podlaski (2)
- Grajewo (2)
- Hajnówka (2)
- Kolno (2)
- Łomża (2)
- Mońki (2)
- Sejny (2)
- Siemiatycze (2)
- Sokółka (2)
- Suwałki (2)
- Wysokie Mazowieckie (2)
- Zambrów (2)

· integracja usług transmisji danych i głosu
· główny węzeł sieci w Białymstoku –Urząd Marszałkowski
· centralne bazy danych zlokalizowane w Białymstoku
· protokół rutowany: IP
· dzwonione połączenia rezerwowe (backup’owe) zrealizowane poprzez ISDN
· rodzaj połączeń WAN: ze względu na dostępność preferowany Polpak-T, do rozważenia usługi innych operatorów
· priorytet transmisyjny powinny posiadać aplikacje główne
· styk z siecią Internet w lokalizacji głównej w Białymstoku
· dodatkowe mechanizmy zabezpieczające na styku z Internetem: firewall, proxy, buforowanie zlokalizowane w węźle w Białymstoku
· lokalne buforowania w pozostałych węzłach sieci

Poczta elektroniczna

Jedną z funkcji systemu jest udostępnienie użytkownikom najszybszego sposobu komunikacji. Poczta elektroniczna w dobie informatyzacji stanowiska pracy staje się głównym środkiem wymiany informacji. Za pomocą nowego medium możemy przesyłać do zainteresowanych osób dowolną informację, dokumenty elektroniczne.

Pracownicy zainteresowanych organów administracyjnych będą identyfikowani w systemie, a także w ogólnoświatowej sieci Internet za pomocą adresu poczty elektronicznej. Niezależnie od miejsca pracy narzędzie obsługujące nową usługę będzie uniwersalne dla wszystkich użytkowników NSI. Do dyspozycji autoryzowanych użytkowników NSI będzie globalna książka adresowa obejmująca pracowników administracji korzystających z NSI. Globalna książka adresowa może posiadać podzbiory stworzone wg dowolnego klucza np. pracownicy danego starostwa lub wydziału.

Profesjonalny system poczty elektronicznej udostępnia dodatkowe narzędzia takie jak kalendarze osobiste i globalne o różnych stopniach szczegółowości (wydział, powiat ...), które usprawniają zarządzanie własnym czasem oraz czasem pracowników.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania poczty elektronicznej jest system obiegu dokumentów.

System obiegu dokumentów

Podsystemem korzystającym z mechanizmów poczty elektronicznej jest system precyzujący obieg dokumentów. Jednym z ważniejszych zadań systemu zarządzania dokumentami jest wspomaganie ich sformalizowanego obiegu. System obiegu dokumentów posiada wbudowane mechanizmy umożliwiające automatyzację tego procesu (wspomagane pocztą elektroniczną). W systemie może zostać zdefiniowana dowolna ilość tzw. ścieżek zatwierdzania. W momencie rozpoczęcia procesu zatwierdzania użytkownik decyduje wg której procedury dokument (lub projekt) ma być zatwierdzany.

Procedura, określa szereg warunków potrzebnych do nabrania przez dokument mocy formalnej lub prawnej.

Warunkami tymi mogą być:
· zatwierdzenie treści przez kompetentne osoby,
· uzupełnienie treści przez osoby biorące udział w procesie,
· dystrybucja treści,
· potwierdzony odbiór,
· ...

Ogólny opis procedury może wyglądać tak:

Każda ścieżka zatwierdzania składa się z co najmniej jednej „fazy zatwierdzania”. Dla każdej fazy zatwierdzania definiuje się użytkownika zatwierdzającego i listę tzw. subskrybentów, którzy są powiadamiani pocztą elektroniczną o zatwierdzaniu dokumentu w danej fazie. Zarówno w przypadku odrzucenia jak i zatwierdzenia dokumentu, osoba wysyłająca dokument do zatwierdzenia jest o tym fakcie powiadamiana. Przebieg zatwierdzania jest rejestrowany w historii dokumentu. Obieg dokumentów może odbywać się lokalnie w obrębie organizacji lub globalnie w obrębie całego NSI.

Wszelkie podobieństwa dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów do dotychczasowych procedur „papierowych” są jak najbardziej na miejscu, ale pamiętajmy, że elektroniczny obieg dokumentów jest konsekwencją zinformatyzowania procedur urzędniczych funkcjonujących w dniu dzisiejszym. Pamiętając o tym, że transmisja elektroniczna jest najszybszą drogą komunikacji widzimy, że proponowana metodologia pracy z dokumentem drastycznie ogranicza bezwładność decyzyjną.

System obiegu dokumentów w postaci elektronicznej pozwala na wymuszenie standardowych procedur obiegu informacji w firmie. Dzięki temu w każdej chwili wiadomo co się z dokumentem dzieje i kto jest za niego w danej chwili odpowiedzialny. Pozwala to również na uniknięcie sytuacji w której w obiegu znajduje się kilka różnych wersji tego samego dokumentu.

Rozproszona baza danych, bazy wiedzy

Dokumenty i informacje wymieniane pocztą elektroniczną oraz biorące udział w elektronicznym obiegu bez odpowiedniego „składowania” i katalogowania nadal są szumem informacyjnym. Na wstępie zostały podane przyczyny dla których biuro bez papieru może pozostać ideą. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii i narzędzi okazuje się, że papier nie jest już najlepszym rozwiązaniem:

· Czas dostępu do dokumentów w postaci elektronicznej (przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi) może zostać skrócony z minut lub godzin do sekund.
· Długi czas dostępu do dokumentów w postaci papierowej powoduje iż czasami szybciej jest coś napisać czy narysować „od zera”, niż kłopotać się z odszukaniem dokumentu, który po drobnych modyfikacjach nadawałby się do powtórnego użycia. System który umożliwia wyszukanie „gotowca” jest kolejnym źródłem wymiernych korzyści.
· Tworzone dokumenty są w dużym procencie istotnymi zasobami informacyjnymi. Wg szacunków, jedynie 10-20% szeroko pojętej informacji, przechowywane jest w relacyjnych bazach danych. Cała reszta przechowywania jest w postaci dokumentów. Jeżeli informacja ta stanowiąca źródło tzw. „korporacyjnej wiedzy” ma być szeroko dostępna dla pracowników, konieczne są mechanizmy umożliwiające jej skuteczne przeszukiwanie.
· Niestety papier jest bardzo słabym nośnikiem informacji. Jego niewielka wytrzymałość i wrażliwość na czynniki atmosferyczne, powoduje że przechowywanie papieru przez długie okresy czasu wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Zmusza to do tworzenia archiwów i ponoszenia związanych z tym kosztów (ludzie, pomieszczenia, wyposażenie etc.).

NSI gromadzi wszystkie elektroniczne dokumenty w lokalnych bazach danych (np. bazy ośrodków powiatowych). Tak „składowana” informacja posiada „metryczkę” z atrybutami np.:
· autor,
· miejsce utworzenia,
· data utworzenia,
· autoryzowani użytkownicy,
· tryb udostępnienia (lokalnie, globalnie, Internet...),
· ...

Przy założeniu, że ośrodki lokalne są połączone systemem komunikacji elektronicznej, mechanizmy zaimplementowane w NSI powodują, że użytkownicy korzystają ze zbioru baz tak jak z jednej globalnej bazy. Operacje wyszukiwania, edycji i raportowania będą obejmowały wszystkie dane udostępnione w NSI. W tym przypadku mamy dostęp do rozproszonej bazy danych.

ROZPROSZONA BAZA DANYCH to zbiór baz danych rozmieszczonych na wielu rożnych komputerach, które dla aplikacji widoczne są jako jedna baza danych. Konsekwencją tego jest fakt, że aplikacja może jednocześnie odczytywać lub modyfikować dane na kilku różnych bazach danych w sieci. Każda baza danych jest kontrolowana przez jej lokalny serwer, ale współpracuje z pozostałymi bazami by wspólnie zapewnić spójność Rozproszonej Bazy Danych.

Jedną z funkcji systemu jest gromadzenie uporządkowanych informacji obejmujących konkretne zagadnienia i dziedziny tematyczne. Dane te będą gromadzone w tak zwanych bazach wiedzy.

Ale kto będzie korzystał z tej wiedzy?

Intranet, Internet, Extranet–udostępnienie zasobów i informacji dla obywateli

Wiemy już, że NSI będzie ściśle kontrolował „życie” dokumentu. Będzie gromadził dokumenty w lokalnych i rozproszonych bazach danych i wiedzy. Autoryzowani pracownicy urzędów będą dysponować mechanizmami przeszukiwania i edytowania baz.

Część informacji, szczególnie zawartych w bazach wiedzy powinna być udostępniona szerszemu gronu np. obywatelom.

Obywatel powinien mieć możliwość dostępu do interesujących go danych znajdujących się w różnych miejscach systemu informatycznego. Dostęp powinien być realizowany w wyznaczonych punktach oraz poprzez nowoczesne media takie jak Internet np. WWW.

System zarządzania dokumentami zaproponowany w NSI udostępnia mechanizmy publikacji informacji na stronach WWW, bez konieczności zapoznawania się przez pracowników z zaawansowanymi mechanizmami tworzenia stron internetowych.

Udostępnianie aplikacji branżowych

Na dzisiejszym dynamicznym rynku, zdolności do udostępniania użytkownikom właściwych aplikacji i danych, gdziekolwiek i kiedykolwiek nie byłyby one potrzebne, stanowi dla firm i instytucji warunek niezbędny do utrzymania jakości usług na konkurencyjnym poziomie.

Programy branżowe używane w instytucjach na terenie Województwa Podlaskiego są udostępniane pracownikom korzystającym z lokalnych sieci. Użytkownik innego ośrodka czy nawet wydziału nie ma bezpośredniej możliwości korzystania z aplikacji i danych zlokalizowanych w innym miejscu. Większość aplikacji została zaprojektowana z myślą o szybkich sieciach i silnych, stacjonarnych komputerach. Pracownicy działów informatyki muszą poprawiać efektywność dostarczania do użytkowników aplikacji niezbędnych do sprawnego działania instytucji, co najczęściej sprowadza się do częstych zmian sprzętu komputerowego.

NSI ma wbudowany mechanizm udostępniania aplikacji wraz z danymi dla każdego autoryzowanego użytkownika systemu łączności elektronicznej. Oznacza to, że z dowolnego miejsca i używając dowolnego medium transmisyjnego (sieć LAN,WAN, Internet, modem) upoważniony użytkownik może korzystać np. z branżowych aplikacji znajdujących się w odpowiednich ośrodkach lokalnych. Efektywność i wydajność pracy zdalnej na aplikacji nie będzie zależała od rodzaju połączenia oraz od sprzętu komputerowego jakim dysponuje użytkownik. Oznacza to praktycznie, że dysponując komputerem klasy 386 będziemy mieli dostęp do aplikacji przeznaczonych dla Windows NT.

Wstępny kosztorys

1 Etapy realizacji Programu Operacyjnego w latach 2002 – 2006.
1.1 Elektroniczny obieg dokumentów w urzędach.

ETAP I.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie marszałkowskim i 4 jednostkach administracji (urzędzie wojewódzkim i 4 urzędach największych miast regionu). Prace nad Portalem Województwa

Okres realizacji: VI –XII 2002 r.; koszty: 1,0 mln zł.

ETAP II

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 14 jednostkach samorządowych (siedzibach starostw). Prace nad Portalem Województwa.

Okres realizacji: I-XII 2003 r.; koszty: 3,0 mln zł.

ETAP III

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w 115 jednostkach samorządowych (siedzibach gmin). Okres realizacji: 2004-2006; koszty: 25 mln zł.

1.2 Rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury informatycznej (16,7 mln - finansowane przez KBN).

ETAP I

Przyłączenie do sieci BIAMAN urzędów: marszałkowskiego, wojewódzkiego i UM Białystok, Łomża i Suwałki do sieci PIONIER.

Okres realizacji: VI –XII 2002 r.; koszty: 1,8 mln zł.

ETAP II

Wykonanie sieci światłowodowej w ramach programu PIONIER oraz podłączenie 20 jednostek samorządowych.

Okres realizacji: 2003 r.; koszty: 6,2 mln zł.

ETAP III

Przyłączenie do sieci PIONIER kolejnych jednostek samorządowych.

Okres realizacji: 2004 r.; koszty: 8,7 mln zł.

1.3 Tworzenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej GIS w województwie podlaskim.

ETAP I

Realizacja zadań dla urzędu marszałkowskiego.

Okres realizacji: VI –XII 2002 r.; koszty: 0,3 mln zł.

ETAP II

Realizacja zadań w14 jednostkach samorządowych (starostwach).

Okres realizacji: I-XII 2003 r.; koszty: 1,0 mln zł.

ETAP III

Realizacja zadań w pozostałych jednostkach samorządowych.

Okres realizacji: 2004-2006; koszty: 25,0 mln zł.

Możliwości sfinansowania przedsięwzięcia:

Okres od VI-2002 do XII-2003 - łączna kwota: 5,3 mln zł – zagwarantowana jest w Kontrakcie z Rządem.

Okres od I-2004 do XII-2006 - łączna kwota: 55 mln zł – zaprojektowana jest w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego 2004-2006 w Priorytecie – I, działanie 1.4 „Społeczeństwo Informacyjne” (str. 50-51) w środkach strukturalnych Unii Europejskiej.

Podsumowanie korzyści dla województwa z wdrożenia Programu

1. Załatwić sprawę „w urzędzie” przez 24 godziny na dobę.
2. Przyspieszyć bieg sprawy przez prawidłowe wypełnienie wniosków i podań (jednakowe standardy dokumentów).
3. Uzyskać pomoc poprzez system elektronicznych „doradców”.
4. Mieć dostęp do informacji gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, sportowych, usługowych, handlowych, promocyjnych, inwestycyjnych oraz o tym gdzie i co można załatwić w urzędach administracji publicznej.
5. Dowiedzieć się o najnowszych wydarzeniach w mieście, okolicy czy województwie.
6. Uzyskać dostęp do aktualnej oferty inwestycyjnej przez inwestorów z kraju i zagranicy.
7. Mieć dostęp do informacji np.: z „kawiarenki Internetowej” lub „urzędomatu” .
8. Wszyscy mieszkańcy Podlasia (i nie tylko) oraz firmy tu się znajdujące mieć będą dostęp do urzędów niezależnie od miejsca i czasu.
9. Mieszkańcy na terenach wiejskich nie mających dostępu do Internetu czy komputera, będą mogli korzystać z „urzędomatów” w powiatach i gminach.
10. Wiele spraw będzie można przekazać z urzędu gminy, bez konieczności jeżdżenia do Białegostoku czy najbliższego powiatu.
11. Ogólnowojewódzka edukacja informatyczna.
12. Do wszechstronnego wykorzystania „Pamięci Województwa”.